Oczyszczalnie - Przepisy
Projekt, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna
z następujacymi przepisami:
 • Ustawa Prawo budowlane,
 • Ustawa Prawo wodne,
 • Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Przepisy określają :
 • prawo do zwykłego korzystania z wód na własnym gruncie (do zwykłego korzystania z wód należy rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi w ilości do 5 m3 na dobę),
 • prawo do gromadzenia i oczyszczania ścieków (w granicach stanowiącego własność wprowadzającego) bez pozytywnej opinii terenowego inspektora ochrony środowiska jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę,
 • usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnetrznych,
 • usytuwanie zbiorników na ścieki przynajmniej 5 m od okien otwieranych oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • ładunek zanieczyszczeń dopływająych powinien być redukowany przynajmniej o 20 % a zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %,
 • ładunek zanieczyszczeń dopływająych powinien być redukowany przynajmniej o 20 %,
 • miejsce odprowadzania ścieków oddzielone jest wartwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonosnego wód podziemnych,
 • ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadane do urządzeń wodnych (np. stawów rybnych, stawów do rekaracji, oczyszczania ścieków, kanałów, rowów itp.) jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę, ścieki redukcja zanieczyszczeń wynosi dla BZT5 - 70-90 %, dla ChZTcr - 75 %, zawiesiny ogólne 90 %, Azot ogólny 15 mg N/l, fosfor ogólny 2 mg P/l
 • wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz innych nieprzemysłowych mogą byc wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania
Ważne pojęcia:
 • rolnicze wykorzystanie ścieków - stosowanie ścieków do nawadniania oraz nawożenia użytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.
 • BZT5 - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Umowny wskaźnik określający biologiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy. Wartość tę uzyskuje się w wyniku pomiaru zużycia tlenu przez badaną próbkę wody lub ścieków w ciągu 5 dni. Pośrednio określa się w ten sposób stężenie substancji organicznej podatnej na biodegradację. BZT5 jest wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków: im wyższa wartość BZT5 tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych).
 • ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Wskaźnik określa ilość tlenu potrzebną do utlenienia materii organicznej jednak w tym przypadku bez udziału organizmów żywych. Wartości BZT5 oraz ChZT podaje się w mg O2/dm3.
 • sedymentacja - proces rozdziału ciała stałego od cieczy, kryterium podziału jest różnica gęstości.
 • nitryfikacja - proces utleniania amoniaku do azotanów przy udziale bakterii nitryfikacyjnych. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny.
 • denitryfikacja - proces redukcji azotanu przez bakterie w azot w stanie gazowym
 
Procedura postępowania:
 
 
| strona główna | oczyszczalnie | technologia | przepisy | opinie | koszty | współpracujemy | wyróżnienia | kontakt |
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, ®2007 by autor:biuro@folk.net.pl: aktualizacja witryny: 03.02.2009