Oczyszczalnie - Opinie Ekspertów

Opinie ekspertów dotyczące innowacyjnego systemu rozsączania ścieków typu HABA RL:

dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Profesor nadzwyczajny AR we Wrocławiu
Grudzień, 2002 r

 
Przedstawione do zaopiniowania przydomowe oczyszczalnie produkcji firmy HABA.RL z siedzibą przy ul. Bukowskiej 63A, 62-065 Grodzisk Wlkp. przeznaczone są do oczyszczania małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w każdych warunkach gruntowych. Oczyszczalnie te są oparte o klasyczne układy technologiczne z częścią mechaniczną (osadnikiem gnilnym) oraz biologiczna, którą może być drenaż rozsączający, kopiec infiltracyjny lub filtr piaskowy. Zastosowane rozwiązania wykorzystują obecny stan wiedzy w zakresie lokalnych oczyszczalni ścieków. W rozwiązaniach tych prawidłowo zaprojektowane są systemy wentylacji osadnika gnilnego oraz drenaży służących do wprowadzania ścieków mechanicznie oczyszczonych do gruntu rodzimego (jeżeli pozwalają na to właściwości filtracyjne) oraz sztucznie usypanych warstw filtracyjnych. Zastosowanie nowatorskich nie tylko w skali Polski rozwiązań układania drenażu z wykorzystaniem prefabrykowanych profili betonowych tworzących ażurowy korytarz przykryty geowłókniną stwarza bardzo korzystny system przewietrzania strefy wprowadzania ścieków do gruntu co daje nieoczekiwany efekt technologiczny. Dzięki zastosowaniu ażurowegokorytarza pokrytego geowłókniną ścieki mogą rozsączać się również na boki. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć stężenie tlenu w ściekach wprowadzanych do złoża (gruntu) a także polepsza warunki mineralizacji zanieczyszczeń organicznych i błony biologicznej w strefie kolmatacji mechaniczno-biologicznej. Rozwiązanie to umożliwia także skuteczne czyszczenie drenów z osadów, okresowe spulchnianie strefy zakolmatowanej łącznie z jej płukaniem, co jest szczególnie ważne w przypadku oczyszczalni z filtrami piaskowymi. Stosowane rozwiązania są proste w obsłudze i wykonawstwie. Elementy konstrukcyjne wykonane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji. Do zalet należy zaliczyć także niską energochłonność stosowanych rozwiązań. Opiniowane rozwiązania w pełni spełniają aktualne wymogi stawiane dla tego typu obiektów przez przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, warunków higienicznych oraz ochrony środowiska w aspekcie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów. Oczyszczalnie produkowane przez firmę HABA RL powinny znaleźć zastosowanie na obszarach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów kanalizacji.
 
Poznań, 2002-10-04
Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Akademia Rolnicza w Poznaniu
 
Opinia techniczna o systemie rozsączającym HABA RL System rozsączający HABA RL składa się z połówek kręgów betonowych (łupin walcowych), ułożonych w wykopie wypukłością ku górze i tworzących sklepienie. Pod sklepieniem umieszczona jest perforowana rynna, rozprowadzająca wstępnie oczyszczone ścieki lub wody opadowe. ścieki rozlewają się po poziomym podłożu z gruntu rodzimego lub podsypki ze specjalnie dobranego materiału i infiltrują do gruntu. Twórcą systemu jest mgr inż. Rafał Lusina, posiadający zastrzeżenie wzoru użytkowego (W 113184). Podobny system rozsączania ścieków do gruntu, znany jako tzw. koryto infiltracyjne, stosowany jest od dawna w wielu krajach m. in. w Stanach Zjednoczonych AP. Amerykańska firma Infiltrator oferuje koryta infiltracyjne wykonane z polichlorku winylu (PVC). Oryginalność rozwiązania opracowanego przez mgr inż. R. Lusinę polega na wykorzystaniu stosunkowo tanich i wytrzymałych na ściskanie połówek kręgów betonowych, układanych w ciągi drenażowe. Przed zasypaniem wykopu, na styki między półkręgami nakłada się pasy geowłókniny, zabezpieczające przed osypywaniem się drobnych cząstek gruntu rodzimego na powierzchnię infiltracji. ścieki rozprowadzane są rynną z otworami w dnie, ustawioną na podstawkach betonowych. Dodatkowo, w wykopie można ułożyć dwie perforowane rury rozsączające (po obu stronach półkręgów), dzięki czemu zwiększa się powierzchnia infiltracji i wydłuża żywotność systemu rozsączającego. Elementy drenażu łupinowego HABA RL mogą być układane w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości 0,8 m lub w wykopie szerokoprzestrzennym, gdzie pokrywają one prawie całą powierzchnię dna wykopu. System ten zastępuje z powodzeniem tradycyjne rury perforowane w obsypce żwirowej, stosowane dotychczas powszechnie do budowy drenażu rozsączającego. Badania amerykańskie wykazały, że koryta infiltracyjne umożliwiają prawie dwukrotne zmniejszenie powierzchni infiltracji w stosunku do pól drenażowych, dzięki eliminacji blokującego działania podsypki żwirowej oraz lepszemu dotlenieniu warstwy kolmatacyjnej. Pusta przestrzeń pod korytem tworzy większą pojemność retencyjną, wydłużającą czas infiltracji. Niekiedy ścieki doprowadza się do koryt ciśnieniowo przez rury z otworami skierowanymi ku sklepieniu koryta. System ten może być zastosowany w gruntach o dobrej, średniej i słabej przepuszczalności. Jego przewaga nad klasycznym drenażem ujawnia się szczególnie wyraźnie w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych, jak np. piasek gliniasty. Może być także zastosowany w warunkach płytkiego zalegania wód gruntowych w wersji przypowierzchniowej lub kopca filtracyjnego.
R. Błażejewski
 
 
 
| strona główna | oczyszczalnie | technologia | przepisy | opinie | koszty | współpracujemy | wyróżnienia | kontakt |
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, ®2007 by autor:biuro@folk.net.pl: aktualizacja witryny: 03.02.2009